Showfashion.nl

Algemene voorwaarden

De Webshop Showfashion.nl staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder de naam Dancevibe en nummer 50837877.

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Showfashion.nl : de opsteller van deze algemene voorwaarden. 

Afnemer : de potentiële afnemer van zaken en/of diensten van Showfashion.nl.

 

1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten, geleverd door Showfashion.nl, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

 

2. Prijzen

Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€) en incl. btw.

 

3. Verzendkosten

Voor het verzenden van de artikelen worden vaste portokosten (afhandelijk van het gewicht van het te verzenden artikel) in rekening gebracht. Afhalen is ook mogelijk of voor leerlingen mee nemen naar de les.

Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen.

 

4. Betaling

De betaling kan geschieden middels: 

1. Een overschrijving via bank- of girorekening. 

2. iDEAL  

3. Contante betaling (bij het afhalen van de bestelling of in de dansles) 

 

De volledige betaling onder 1 en 2 genoemd dienen binnen 7 werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze periode reserveert Showfashion.nl de bestelde artikelen voor u. Mocht we de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de artikelen weer vrijgegeven voor de verkoop. 

Na de volledige betaling krijgt u een bevestiging per e-mail dat uw bestelling is verzonden.       

 

5. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Showfashion.nl geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Showfashion.nl en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.


2. Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Showfashion.nl de verbintenis had moeten nakomen.


3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Showfashion.nl niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


4. Indien Showfashion.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


HomeHome

Mandje  

Uw mandje is leeg.

Nieuwe producten

Er zijn op dit moment geen nieuwe producten